7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktów w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2.Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik i wygasa po upływie 14 dni ww. dnia. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmowała wiele Produktów, które są dostarczane osobno, w częściach termin do odstąpienia wygasa od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu z realizowanego Zamówienia.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (podając imię, nazwisko, pełny adres pocztowy, numer Zamówienia oraz, o ile są dostępne numer telefonu i adres e- mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy składając jednoznaczne oświadczenie:(1) przesłane pocztą na adres Sprzedawcy lub (2) na adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl lub (3) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

7.4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

7.5. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, gdy Konsument wysłał informację dotyczącą skorzystania przez niego z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta przy pierwotnej płatności za Zamówienie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w zdaniu 1 powyżej.

7.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich nadania Sprzedawcy przez Konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Jeżeli Konsument otrzymał Produkt w związku z Umową Sprzedaży, jest zobowiązany odesłać go niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy. Zwracane Produkty należy przesłać na adres Sprzedawcy lub dostarczyć osobiście. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

7.10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające zeskorzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonalności. Sprzedawca prosi o zabezpieczenie zwracanych Produktów i ich zwrot w odpowiednich opakowaniach.

7.11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi: (1)jeżeli Produkt jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (2) w przypadku, gdy przedmiotem są usługi, w szczególności świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

Zarejestruj nowe konto