Regulamin Usług

Regulamin Usług Kosmetologicznych Sklepu http://kosmetologonline.pl

§ 1

Postanowienia ogólne:

• Właścicielem Sklepu internetowego www.kosmetologonline.pl, zwanego dalej Sklepem jest Anna Jurgielaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015., zwanego dalej Usługodawcą lub Sprzedawcą.

• Sklep internetowy www.kosmetologonline.pl jest sklepem specjalistycznym z zakresu kosmetologii skierowanym głównie do osób potrzebujących pomocy w doborze odpowiedniego programu pielęgnacyjnego, jak i osób szukających rzetelnych i prawdziwych informacji na temat kosmetologii i dziedzin pokrewnych. Za pośrednictwem sklepu Usługobiorca może uzyskać informacje między innymi o prawidłowej pielęgnacji, kosmetykach i ich składnikach, zabiegach oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług elektronicznych ze Usługodawcą.

• Korzystając ze sklepu Usługobiorca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2

Definicje:

• Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, dostępny bezpłatnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Portalu pod adresem www.kosmetologonline.pl, w formie umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, który określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z Usług oferowanych przez sklep www.kosmetologonline.pl, w tym zasady składania Zamówień za pośrednictwem Portalu, sposobu i warunków ich realizacji.

• Portal – portal internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem https://kosmetologonline.pl, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi związane ze sprzedażą Produktów oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat Produktów, Zamówień, a także świadczonych przez niego usług. Portal jest zabezpieczony certyfikatem SSL (Secure Socket Layer), będący protokołem sieciowym umożliwiającym nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy przeglądarką internetową, a serwerem, na którym znajduje się strona internetowa Portalu oraz Sklep internetowy kosmetologonline.pl, zapewniając poufność wszystkim przesyłanym informacjom między Sprzedawcą a Klientami.

•         Usługobiorca/Klient - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych; jak również osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która jest zobowiązana uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług elektronicznych oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której zdolność prawną przyznaje ustawa; korzystająca ze Sklepu internetowego kosmetotogonline.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

•        Świadczenie usługi drogą elektroniczną (konsultacja kosmetologiczna) - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl umożliwiająca Klientowi m.in. bezpłatne założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 3

Zakres bezpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę obejmuje:

•        założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl,

•        składanie Zamówień, zawieranie i realizację Umów sprzedaży,

•        Newsletter, będący bezpłatną usługą, w ramach której przewidziana jest zgoda na przesyłanie informacji handlowej. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych nie ma charakteru nieodwołalnego, w każdym momencie jest możliwe odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

•         przeglądanie treści znajdujących się na Portalu i Sklepie internetowym kosmetologonline.pl.

§ 4

Zakres płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę obejmuje:

•        konsultacje w zakresie usług konsultacji kosmetologicznych świadczonych drogą telefoniczną.

Warunki świadczenia usługi drogą telefoniczną:

•        umowa świadczenia usługi drogą telefoniczną jest każdorazowo zawierana pomiędzy Usługodawcą oraz jednym Usługobiorcą zindywidualizowanym poprzez Imię, Nazwisko, nadany numer Klienta oraz przypisany numer telefonu.

•        do zawarcia umowy dochodzi poprzez zapłatę wynagrodzenia zgodnie z obowiązujących cennikiem usługi konsultacji.

•        Usługodawca poprzez zawarcie umowy świadczenia usługi drogą telefoniczną zobowiązuje się do konsultowania, oceniania w kwestiach związanych z kosmetologią zgodnie z własnym rozeznaniem oraz aktualnym stanem fachowej wiedzy, na rzecz i w najlepiej pojętym interesie Usługobiorcy, przy czym uzyskany efekt może nie być tożsamy z wcześniejszymi zapatrywaniami i przewidywaniami Usługobiorcy, co wynika ze specyfiki udzielanej usługi (brak reklamacji).

•        Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od otrzymania zapytania. W razie wątpliwości, moment otrzymania ostatniego załącznika uznaje się za chwilę w której otrzymano zapytanie. W zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego.

•        Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi, po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Kolejność realizacji usług odbywa się w kolejności zgłoszeń.

•        W ramach jednej umowy świadczenia usługi drogą telefoniczną Usługodawca zobowiązuje się do konsultowania, oceniania w zakresie postawionego zapytania przez okres odpowiadający otrzymanemu wynagrodzeniu według cennika usługi telefonicznej dostępnej na stronie Sklepu.

•       Czas trwania usługi telefonicznej to 15-20 minut rozmowy.

•        Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu.

•        W przypadku zmiany regulaminu, Usługobiorca w terminie siedmiu dni od zawiadomienia może odstąpić od zwartej umowy lub też zaakceptować nowy regulamin. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie uznaje się za akceptacje nowych warunków.

§ 5

Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

•        Przelew tradycyjny (płatność z góry). Dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane zostaną w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia lub na Koncie Klienta. W poleceniu przelewu w rubryce "tytułem" należy wpisać uprzednio nadany indywidualny numer Zamówienia.

•       Płatności internetowe Przelewy24/PayPro S.A. (płatność z góry). Zapłata za Zamówienie za pomocą platformy Przelewy24/PayPro S.A. następuje przy składaniu Zamówienia. Po przejściu do „Koszyka”, Klient wypełnia interaktywny formularz, w którym jest zobowiązany do podania danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy), w kolejnym kroku adresu dostawy, dalej dokonuje wyboru sposobu dostawy, aby na końcu przejść do wyboru formy płatności „Płatność online z Przelewy24/PayPro S.A.” (płatność z góry). Po wybraniu polecenia „Płatność online z Przelewy24/PayPro S.A." kolejnym krokiem jest wybór banku z listy oraz potwierdzenie wyboru przy pomocy polecenia "Wyrażam zgodę na warunki usługi, warunki odstąpienia i będę stosować się do nich bezwarunkowo" oraz "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", będącym zaakceptowaniem Regulaminu Płatności Przelewy24/PayPro S.A. Następnie Klient zostanie przekierowany na stronę wybranego przez siebie banku, na której należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

§ 6

Dane osobowe i ich przetwarzanie:

•        Administratorem danych osobowych jest Anna Jurgielaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015.

•        Dane Klienta zbierane przez Administratora, za pośrednictwem Usługi Abonamentowej, są w celu realizacji zawartej z nim Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora danych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.), chroni dane osobowe Klientów. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

•       Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże Umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i ich usunięcia w każdym czasie.

•        W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną wymagających danych osobowych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18. ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczeniu usług lub Umowy Sprzedaży oraz w celu prawidłowej realizacji usług.

•        W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem z Portalu lub narzędzi udostępnionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie zmierzającym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

§ 7

•        Cookies:

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z Portalu http://kosmetologonline.pl, Sklep internetowy korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Klientów zbierając w ten sposób informacje o adresie IP. Nieudostępnienie bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, za co Sklep internetowy kosmetologonline.pl nie odpowiada.

•        Cookies są nieszkodliwe dla urządzeń oraz dla korzystającego z nich Klienta i jego danych. Cookies mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

•        Do korzystania z Portalu oraz Sklepu internetowego kosmetologonline.pl konieczny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki cookies.

§ 8

Wymagania techniczne:

•        Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza).

•        Posiadanie przez Klienta jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie dokumentów hipertekstowych (HTML);

•        Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Sprzedawcy, Sprzedawca nie gwarantuje on, że łączenie oraz przeglądanie Portalu oraz treści Sklepu internetowego kosmetologonline.pl będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji występującymi po stronie Klienta.

•        Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji zawartych na Portalu i w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Klienta, a związane z wykorzystaniem informacji, o których mowa powyżej.

•        Sprzedawca informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn., aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

§9

Postanowienia końcowe:

•        Regulamin obowiązuje od dnia 31-12-2020 roku.

•        Umowy zawierane przez Sprzedawcę są w języku polskim.

•        Wszelkie treści znajdujące się na Portalu oraz w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, jak również udostępniane za jego pośrednictwem należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póżn.zm.).

•        Klient zobowiązuje się do korzystania z Portalu oraz ze Sklepu internetowego kosmetologonline.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

•        Zabronione jest dostarczanie przez Klienta i Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym.

•        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Poz. 827), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204z póżn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zarejestruj nowe konto