POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.kosmetologonline.pl

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH. CEL PRZETWARZANIA.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.

3. CEL. PODSTAWA. OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM (PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM PRAWA KLIENTA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM)

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

6. PRAWA KLIENTA, KTÓREGODOTYCZĄDANE.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM. DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH. CEL PRZETWARZANIA.

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl. Polityka prywatności ma charakter ogólny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Administratora, w szczególności wskazuje podstawę, cel i zakres prawny przetwarzania Danych osobowych, okres ich przechowywania, prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszym dokumencie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl dostępnym na Portalu pod adresem https://kosmetologonline.pl.

1.2. Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl jest Anna Jurgielaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015,  będąca jednocześnie Sprzedawcą.

1.3.Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania Kliencie (zwane dalej: „Danymi osobowymi”). Możliwy do zidentyfikowania Klient to taki Klient, którego można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, nazwa firmy, identyfikator internetowy, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników składających się na jego tożsamość.

1.4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie Danych osobowych.

1.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie Danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem: (1) zawierania Umów ze Sprzedawcą, kiedy niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl oraz w Regulaminie i niniejszej Polityce Prywatności Danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej,skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy. Podanie Danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli Klient, któregoDane dotyczą chce zawrzeć daną Umowę, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia Umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) zakładania przez Klienta Konta w Sklepie internetowym i prowadzenie korespondencji z Sprzedawcy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (3) składania przez Klienta oraz przyjmowania i rozpatrywania przez Sprzedawcę reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (4) wypełniania obowiązków ustawowych i prawnych przez Sprzedawcę wynikających z przepisów, takich jak:  podatkowe, rachunkowe, w przypadku których i brak ich podania uniemożliwi Sprzedawcy ich wykonanie z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Klienta, którego Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy Klient, którego Dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); (5)dochodzenia roszczeń przez Klienta i Sprzedawcę oraz obrona Klienta lub Sprzedawcy przed roszczeniami, również osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których przetwarzane przez niego Dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty dla Klientów; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami i prawem; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Klientów, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7.Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, Danych osobowych przesyłanych przez Klienta.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) Klient, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem Umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2.2.W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić Sklep Internetowy, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, jak również dostawcy usług prawnych, usług księgowych i doradczych.

2.3. Przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności, w odniesieniu do danego celu przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.

3. CEL. PODSTAWA. OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.

3.1.Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym kosmetologonline.pl. Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2.W zależności od zakresu i celów ich przetwarzania Danych osobowych mogą być one przechowywane przez Administratora przez różny okres. Zasadą jest, że są przechowywane okres korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta i są usuwane po 3 latach od ostatniej aktywności Klienta na Koncie lub w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl. Wprzypadku działań marketingowych do są przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu. W sytuacji związania ich z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia. W każdym przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta mogą one być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta. Administrator ma prawo przechowywać Dane osobowe, gdy przepisy prawa tego wymagają, jak również na wypadek zgłaszania roszczeń przez Klienta wobec Administratora i odwrotnie, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3.3. Administrator może przetwarzać Dane osobowe w Sklepie Internetowym kosmetologonline.pl w następujących celach: (1) zawierania i wykonywania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem; (2) zakładania przez Klienta Konta w Sklepie internetowym i prowadzenia korespondencji z Klientem, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (3) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (4) wypełniania obowiązków ustawowych i prawnych przeze Administratora wynikających z przepisów, takich jak:  podatkowe, rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); (5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.

4.1.Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania Danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

5.PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

5.1. Profilowanie w Sklepie Internetowym kosmetologonline.pl polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Klienta na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora Danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Pozwala to Administratorowi na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje.

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym kosmetologonline.pl z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danemuKlientowi rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.

6. PRAWA KLIENTA, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE.

6.1. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do: (1) dostępu do Danych osobowych; (2) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych osobowych; (3) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem; (4) przenoszenia Danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego Administratora; (5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych; (6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

7.1.Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Klienta odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl, najczęściej na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient.

7.2. W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

7.2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach: (1) identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; (2) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego; (3) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; (4) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego; (5) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia.

7.3.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

7.4.Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

7.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome w przeglądarce FireFox w przeglądarce Internet Explorer w przeglądarce Opera w przeglądarce Safari w przeglądarce Microsoft Edge.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl.

 

 

Zarejestruj nowe konto