Regulamin sklepu internetowego http://kosmetologonline.pl

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§3 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

§4 BEZPŁATNA USŁUGA ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE

§5 CENA

§6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ (PŁATNOŚCI)

§6A ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

§7 DOSTAWA

§8 WARUNKI TECHNICZNE      

§9 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

§10 REKLAMACJA I GWARANCJA     

§11 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§14 OPINIE O PRODUKTACH

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                  

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

1.1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

1.2. Dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

1.3. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłane Klientowi.

1.4. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę.

1.5. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy).

1.6. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.7. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem.

1.8. Konto (konto klienta) - usługa elektroniczna, będąca podstroną Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, która pozwala Klientowi na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, w ramach której gromadzone są m. in informacje o Zamówieniach Klienta.

1.9. Konsument –  Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, w szczególności dokonujący zakupów  w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług elektronicznych bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług elektronicznych(czynności prawnej) wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.10. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy).                                                                                                     

1.11. Portal - portal internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem https://kosmetologonline.pl, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi związane ze sprzedażą Produktów oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat Produktów, Zamówień, a także świadczonych przez niego usług. Portal jest zabezpieczony certyfikatem SSL (Secure Socket Layer), będący protokołem sieciowym umożliwiającym nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy przeglądarką internetową, a serwerem na którym znajduje się strona internetowa Portalu oraz Sklep internetowy kosmetologonline.pl, zapewniając poufność wszystkim przesyłanym informacjom między Sprzedawcą a Klientami.                                                                                                         

1.12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.                                                                                                        

1.13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.                                                                                                 

1.14. Produkt fizyczny – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.                                                                                                      

1.15. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, określający zasady składania Zamówień za pośrednictwem Portalu, sposobu i warunków ich realizacji.                                                                                                   

1.16. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę przez Portal, za pomocą którego prowadzony jest Sklep internetowy kosmetologonline.pl.                                                                                                     

1.17. Sklep/strona internetowa – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://kosmetologonline.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług elektronicznych ze Sprzedawcą. Sklep internetowy kosmetologonline.pl jest sklepem specjalistycznym z zakresu kosmetologii skierowanym głównie do osób potrzebujących pomocy w doborze odpowiedniego programu pielęgnacyjnego, jak i osób szukających rzetelnych i prawdziwych informacji na temat kosmetologii i dziedzin pokrewnych. Za pośrednictwem sklepu Klient może również uzyskać informacje między innymi o prawidłowej pielęgnacji, kosmetykach i ich składnikach, zabiegach.                                                                                                      

1.18. Umowa Sprzedaży (umowa) -  Umowa Sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu internetowego kosmetologonline.pl mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.                                                                                  

1.19. Sprzedawca - Anna Jurgielaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015.                                                                                                          

1.20. Strona - Sprzedawca lub Klient.                                                                                                    

1.21. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.                                              

1.22. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.                                                                                                    

1.23. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki.                                                                                                

1.24. Usługa elektronicznausługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl umożliwiająca Klientowi bezpłatne założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).                                                                                                    

1.25. Voucher (bon upominkowy) – jest to bon o określonej wartości, imienny bądź in blanco, na zakup Produktów w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, konsultacji online lub innych usług świadczonych przez Sprzedawcę.                                                                                                 

1.26. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające istotne jej warunki, w szczególności dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl oraz Portalu. Określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, a także warunki zawierania Umów sprzedaży Umów o Świadczenie Usług elektronicznych w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl.

2.3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.4. Sklep Internetowy kosmetologonline.pl prowadzony jest przez:

Annę Jurgielaniec, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015.

§3 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

3.1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.

3.2. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3.3. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta. 

3.4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.

3.5. W sytuacji gdy termin płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Klienta i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

§4 BEZPŁATNA USŁUGA ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE

4.1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.

4.2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.

4.3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

4.4.Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące 
Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.

4.5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.

4.6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.

4.7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

1)     z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

2)     bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

4.8. Newsletter, będący bezpłatną usługą, w ramach której przewidziana jest zgoda na przesyłanie informacji handlowej. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych nie ma charakteru nieodwołalnego, w każdym momencie jest możliwe odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§5 CENA

5.1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

5.2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

5.3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.

5.4  Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

5.5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

5.6. W przypadku gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

§6 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ / PŁATNOŚCI

6.1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.  Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.2.1 Przelew tradycyjny (płatność z góry). Dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane zostaną w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia lub na Koncie Klienta. W poleceniu przelewu w rubryce "tytułem" należy wpisać uprzednio nadany indywidualny numer Zamówienia.

6.2.2. Płatności internetowe Przelewy24/PayPro S.A.  (płatność z góry). Zapłata za Zamówienie za pomocą platformy Przelewy24/PayPro S.A. następuje przy składaniu Zamówienia. Po przejściu do „Koszyka”, Klient wypełnia interaktywny formularz, w którym jest zobowiązany do podania danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy), w kolejnym kroku adresu dostawy, dalej dokonuje wyboru sposobu dostawy, aby na końcu przejść do wyboru formy płatności „Płatność online z Przelewy24/PayPro S.A.” (płatność z góry). Po wybraniu polecenia „Płatność online z Przelewy24/PayPro S.A." kolejnym krokiem jest wybór banku z listy oraz potwierdzenie wyboru przy pomocy polecenia "Wyrażam zgodę na warunki usługi, warunki odstąpienia i będę stosować się do nich bezwarunkowo" oraz "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", będącym zaakceptowaniem Regulaminu Płatności Przelewy24/PayPro S.A.. Następnie Klient zostanie przekierowany na stronę wybranego przez siebie banku, na której należy postępować zgodnie z pojawiającymi się  komunikatami.

6.3. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.

6.4. W celu zakupu Produktów przez Sklep należy:

1)   wybrać Produkt/-y, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;

2)     po wybraniu Produktów należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);

3)     zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrane Produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

4)  zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

6.5. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy.

6.6. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia. 

§6A ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

6A.1. Voucher upoważnia Klienta do złożenia Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, Konsultacji online oraz innych usług świadczonych bezpośrednio przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6A.2. Voucher jest wydawany przez Sprzedawcę i może opiewać na dowolną kwotę. Voucher może mieć formę zaproszenia imiennego lub niewypełnionego, który może zostać uzupełniony w każdym czasie przez Klienta, który Voucher zakupił.

6A.3. Płatność i dostawa Vouchera następują zgodnie z warunkami i zasadami wynikającymi z Regulaminu Sklepu internetowego kosmetologonline.pl.

6A.4. Klient dysponujący Voucherem lub osoba obdarowana Voucherem przez Klienta w celu realizacji Vouchera, w tym Konsultacji online oraz innych usług świadczonych bezpośrednio przez Sprzedawcę, jest zobowiązana do rezerwacji dogodnego terminu u Sprzedawcy, kontaktując się telefonicznie, wysyłając wiadomość e-mail, bądź osobiście z Sprzedawcą, wskazując, że chce wykorzystać Voucher.

6A.5.Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. W przypadku, gdy wartość usługi lub nabywanych Produktów jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. W każdy wypadku, Voucher może zostać wykorzystany w celu realizacji usługi lub zakupu Produktu o wartości wyższej niż  wartość Vouchera, wówczas osoba korzystająca z Vouchera jest zobowiązana do zapłaty różnicy między wartością Vouchera, a całkowitą Ceną usługi lub Produktów.

6A.6. Voucher jest ważny, zgodnie z informacją przekazaną przez Sprzedawcę, która może zostać umieszczona na Voucherze. W okresie swojej ważności może zostać wykorzystany.

6A.7. Voucher może być wykorzystany do realizacji kilku różnych usług i zakupu Produktów u Sprzedawcy. W przypadku, gdy Voucher obejmuje usługi lub Produkty, z których osoba obdarowana Voucherem nie może skorzystać, Sprzedawca dokona ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

6A.8. Voucher powinien zostać okazany Sprzedawcy przed jego wykorzystaniem.

§7 DOSTAWA

7.1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży przygotowanie Zamówienia i wysyłka Produktu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia: (1) zaksięgowania wpłaty za Zamówienie dokonanej przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności.

7.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w formularzu interaktywnym wypełnianym przez składaniu Zamówienia:

7.2.1. za pośrednictwem Firmy Kurierskiej wskazanej w trakcie składania Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

7.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

7.4. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej do wartości Zamówienia doliczany jest koszt dostawy. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego kosmetologonline.pl w zakładce „Sposób i koszty dostawy” pod adresem: 

https://kosmetologonline.pl/content/11--sposob-i-koszty-dostawy

7.5. Gdy z winy Klienta, Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone, Sprzedawca ma prawo obciążenia Klienta kosztami ponownej wysyłki zgodnie z aktualnym cennikiem, o którym mowa w pkt 5.4.

7.6. Klient jest zobowiązany sprawdzić, przed odbiorem przesyłki od Firmy Kurierskiej, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności winien zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona należy odmówić jej przyjęcia, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W takim przypadku, Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta informacji w tym zakresie, według wyboru Klienta, ponownie wyśle mu zamówione Produkty lub dokona zwrotu wartości Zamówienia oraz kosztów dostawy. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Produktów.

§8 WARUNKI TECHNICZNE     

8.1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.

8.2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

8.3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:

1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

2)  aktywnego konta poczty elektronicznej.

8.4. W przypadku gdy do skorzystania ze Sklepu lub Produktów konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§9 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

9.1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.

9.2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.

9.3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.

9.4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.

9.5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:

1)  w zakresie zapisu utworu oraz wydruku - zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;

2)  modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.

9.6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.

§10 REKLAMACJA I GWARANCJA      

10.1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. 

10.2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

10.3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.

10.4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.

10.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)   Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową

2)  brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

3)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

4)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

10.6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.

10.7. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

10.8. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §9 Regulaminu.

10.9. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów

szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.

10.10. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

10.11. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§11 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ

11.1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.

11.2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

11.3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

11.4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów

2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11.5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.

11.6. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy.

11.7. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

11.8. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

§12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

12.1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

12.2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.

12.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:

1)     o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2)     o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;

3)  przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);

4)    przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5)  przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7)     przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8)  przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

9)  cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

10)   zawarcie nastąpiło drodze aukcji publicznej;

11)  przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

12)  o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

12.4. Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

12.5. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

13.1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

13.2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół  przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.4.Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcyz tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

13.5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

13.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§14 OPINIE O PRODUKTACH

14.1. Opinie dotyczące Produktów publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane.

14.2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Klientów dedykowanego linku do pozostawienia opinii.

14.3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.

14.4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści związanych z korzystaniem z Produktów Sprzedawcy, które to korzyści zostały dostrzeżone przez dotychczasowych Klientów. Sprzedawca publikuje także negatywne opinie.

14.5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.

15.2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.        

15.3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien poinformować  o tym Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

15.4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

15.5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1)     stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2)  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3)   powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;

4)  lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.

15.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Sprzedawcy również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę.

15.7.  Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.

15.8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.

15.9.  Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.

15.10. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

15.11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

15.12.  Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2023r.

Zarejestruj nowe konto