Regulamin sklepu internetowego http://kosmetologonline.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. BEZPŁATNA USŁUGA ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

10. COOKIES

11. WYMAGANIA TECHNICZNE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze sklepu internetowego kosmetotogonline.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupu produktów.

1.3. KONSUMENT – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m. in informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.7. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

1.8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://kosmetologonline.pl za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

1.9. SPRZEDAWCA – Anna Jurgielaniec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jurgielaniec, ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, 75-360 Koszalin, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6692356896, REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015, zwana dalej Sprzedawcą.

1.10. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

1.11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

1.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwiająca Klientowi bezpłatne założenie konta w Sklepie internetowym.

1.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Anna Jurgielaniec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jurgielaniec, ul. Generała Władysława Sikorskiego 1C/16, 75-360 Koszalin, wpisaną do CEIDG RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6692356896, REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu +48691492015, zwanego dalej Sprzedawcą.

3. BEZPŁATNA USŁUGA ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE

3.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące bezpłatne Usługi elektroniczne, potrzebne do dokonania zakupów:

3.1.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym

3.2. Newsletter - bezpłatna usługa, w ramach której przewidziana jest zgoda na przesyłanie informacji handlowej. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych nie ma charakteru nieodwołalnego, w każdym momencie jest możliwe odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy produktów do klienta. Całkowity koszt zamówienia (cena zamówionych Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Sposób i koszty dostawy” pod

adresem: https://kosmetologonline.pl/content/11--sposob-i-koszty-dostawy

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. - Wymienione dane są niezbędne dla dokonania zakupu i doręczenia produktu Klientowi. Podanie danych jest potrzebne do doręczenia zakupionych produktów.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola np. „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana poprzez wysłanie zakupionych produktów niezwłocznie nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. za pośrednictwem Firmy Kurierskiej wskazanej w trakcie składania Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Sposób i koszty dostawy” pod adresem: https://kosmetologonline.pl/content/11--sposob-i-koszty-dostawy

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Przelewem bankowym (płatność z góry). Dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane zostaną w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu zamówienia. Opłata zostaje dokonana z góry, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu www.kosmetologonline.pl. W poleceniu przelewu w rubryce "tytułem" należy wpisać uprzednio nadany indywidualny numer Klienta.

6.1.2 Płatności internetowe Dotpay (płatność z góry). Aby zapłacić za zamówione produkty przez Dotpay, należy w drugim kroku w koszyku jako sposób płatności za zamówienie wybrać "Dotpay" i kliknąć "Dalej". Następnie należy wypełnić formularz z danymi osobowymi i kliknąć "Zamawiam". Kolejnym krokiem jest wybór banku z listy oraz potwierdzenie wyboru poprzez kliknięcie przycisku "Zapłać". Następnie zostaną Państwo przekierowani na stronę danego banku. Należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na stronie.

6.1.3 Płatność za pobraniem. Pieniądze za produkty zapłacą Państwo dopiero przy odbiorze zamówionych produktów kurierowi doręczającemu przesyłkę.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zrealizowanego zamówienia (wydania produktu). Jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (podając imię, nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne numer telefonu i adres e- mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne oświadczenie na piśmie. Pismo należy wysłać pocztą lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@kosmetologonline.pl.

7.4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (produktów), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie

7.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (produktów) lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7 Jeżeli Konsument otrzymał rzecz (produkt) w związku z umową sprzedaży jest zobowiązany odesłać go niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia , w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle rzecz (produkt) przed upływem terminu 14 dni.

7.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (produktu).

7.9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (produktu) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli (rzecz) Produkt jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej   z umową.

8.1.2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy (produktu) Klientowi.

8.1.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kosmetologonline.pl lub pod adresem: Anna Jurgielaniec, ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, 75-360 Koszalin.

8.1.4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu do Sprzedawcy i opisem reklamacji.

8.1.5. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.1.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana pod podanym przez Klienta adresem.

9. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

9.1. Administratorem danych osobowych jest Anna Jurgielaniec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jurgielaniec, ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, 75-360 Koszalin wpisana do CEIDG RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , NIP 6692356896, REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: geranium.koszalin@wp.pl, numer telefonu: (+48) 691492015.

9.2. Dane Klienta zbierane przez Administratora zbierane za pośrednictwem Usługi Abonamentowej, zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.), chroni dane osobowe Klientów. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

9.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i ich usunięcia w każdym czasie.

9.4. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających danych osobowych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18. ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetrwania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji usług.

9.5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. COOKIES

10.1. Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z witryny http://kosmetologonline.pl, sklep korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Klientów zbierając w ten sposób informacje o adresie IP. Nie udostępnienie, bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, za co sklep.kosmetologonline.pl nie odpowiada.

10.2. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego Użytkownika i jego danych, jak również mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

10.3 Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki cookies.

11. WYMAGANIA TECHNICZNE

11.1. Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza)

11.2. Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);

11.3. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Usługodawcy, Usługodawca nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron Sklepu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Usługodawca informuje, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Sklepu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

11.4. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Sklepie, jak również Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Sklepie.

11.5. Usługodawca informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

12.2. Wszelkie treści znajdujące się w Sklepie, jak również udostępniane za jego pośrednictwem należą do Usługodawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póżn.zm.).

12.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

12.4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Poz. 827), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204z póżn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

Zarejestruj nowe konto