Regulamin sklepu internetowego http://kosmetologonline.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. BEZPŁATNA USŁUGA ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4A. ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

10. COOKIES

11. WYMAGANIA TECHNICZNE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENTosoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych; jak również osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która jest zobowiązana uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług elektronicznych oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której zdolność prawną przyznaje ustawa; korzystająca ze Sklepu internetowego kosmetotogonline.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

1.3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, w szczególności dokonujący zakupów  w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług elektronicznych bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług elektronicznych(czynności prawnej) wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – usługa elektroniczna, będąca podstroną Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, która pozwala Klientowi na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, w ramach której gromadzone są m. in informacje o Zamówieniach Klienta.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, określający zasady składania Zamówień za pośrednictwem Portalu, sposobu i warunków ich realizacji.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę przez Portal, za pomocą którego prowadzony jest Sklep internetowy kosmetologonline.pl.

1.9. SKLEP INTERNETOWY kosmetologonline.pl – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem http://kosmetologonline.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług elektronicznych ze Sprzedawcą. Sklep internetowy kosmetologonline.pl jest sklepem specjalistycznym z zakresu kosmetologii skierowanym głównie do osób potrzebujących pomocy w doborze odpowiedniego programu pielęgnacyjnego, jak i osób szukających rzetelnych i prawdziwych informacji na temat kosmetologii i dziedzin pokrewnych. Za pośrednictwem sklepu Klient może również uzyskać informacje między innymi o prawidłowej pielęgnacji, kosmetykach i ich składnikach, zabiegach.

1.10. Portal – portal internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem https://kosmetologonline.pl, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi związane ze sprzedażą Produktów oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat Produktów, Zamówień, a także świadczonych przez niego usług. Portal jest zabezpieczony certyfikatem SSL (Secure Socket Layer), będący protokołem sieciowym umożliwiającym nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy przeglądarką internetową, a serwerem na którym znajduje się strona internetowa Portalu oraz Sklep internetowy kosmetologonline.pl, zapewniając poufność wszystkim przesyłanym informacjom między Sprzedawcą a Klientami.

1.11. SPRZEDAWCA – Anna Jurgielaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015.

1.12. STRONA – Sprzedawca lub Klient.

1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – Umowa Sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, za zapłatą ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu internetowego kosmetologonline.pl mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl umożliwiająca Klientowi bezpłatne założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,określające istotne jej warunki, w szczególności dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

1.16. VOUCHER – jest to bon o określonej wartości, imienny bądź in blanco, na zakup Produktów w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, konsultacji online lub innych usług świadczonych przez Sprzedawcę.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl oraz Portalu. Określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy, a także warunki zawierania Umów sprzedaży Umów o Świadczenie Usług elektronicznych w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl.

2.3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.4. Sklep Internetowy kosmetologonline.pl prowadzony jest przez:

Annę Jurgielaniec, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015.

3. BEZPŁATNA USŁUGA ZAŁOŻENIA KONTA W SKLEPIE

3.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl następujące nieodpłatne Usługi elektroniczne, potrzebne do dokonania zakupów:

3.1.1. umożliwiające założenie Konta Klienta w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl,

3.1.2. umożliwiające Klientowi składanie Zamówień, zawieranie i realizację Umów sprzedaży,

3.1.3. Newsletter, będący bezpłatną usługą, w ramach której przewidziana jest zgoda na przesyłanie informacji handlowej. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych nie ma charakteru nieodwołalnego, w każdym momencie jest możliwe odwołanie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

3.1.4. umożliwiające Klientowi przeglądanie treści znajdujących się na Portalu i Sklepie internetowym kosmetologonline.pl.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na Portalu i w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, w szczególności opisy, właściwości użytkowe oraz Ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu zmieszczona na stronie Sklepu internetowego kosmetologonline.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy Produktów do Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (cena zamówionych Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Sposób i koszty dostawy” podadresem: https://kosmetologonline.pl/content/11--sposob-i-koszty-dostawy

4.3. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego kosmetologonline.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy wejść na Portal, a następnie przejść do Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje Zamówienie używają interaktywnego formularza.

4.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Powyżej wymienione dane są niezbędne dla dokonania zakupu i doręczenia Produktu Klientowi.

4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola np. „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego kosmetologonline.pl.

4.8. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zamknięciem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane Produkty oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem Zamówienia, przesłanym na wskazany przez Klienta adres e-mail.

4.9. Po złożeniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na Konto lub wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie Zamówienia, zawierające: (1) numer Zamówienia, co powoduje związanie Klienta Umową Sprzedaży; (2) podsumowanie Zamówienia, w tym informacje dotyczące zamawianych Produktów i Cenę każdego Produktu;(3) wybraną przez Klienta formę dostawy oraz koszt;(4) przewidywany termin dostawy lub odbioru osobistego;(5) łączną Cenę całego Zamówienia (6) dane osobowe Klienta;(7) dane wysyłkowe; (8) ewentualne uwagi do Zamówienia; (9) dane do faktury (opcjonalnie), (10) dane Sprzedawcy. 

4.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji całości lub części Zamówienia, w przypadku, gdy: (1) interaktywny formularz Zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedawca nie ma możliwości skontaktować się z Klientem w celu weryfikacji jego danych, (2) Klient w terminie 3-dni od dnia złożenia Zamówienia nie dokonał płatności lub w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie nie dokonał płatności i odbioru osobistego złożonego u Sprzedawcy Zamówienia (3) Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu Zamówienia, (4) takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Sprzedawca zawiadomi Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia Zamówienia, wysyłając informację na Konto lub wskazany przez Klienta adres e-mail. Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego Cenę Produktu wraz z poniesionymi przez niego kosztami dostawy, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od poinformowania Klienta o skorzystaniu przez Sprzedawcę z prawa do odmowy realizacji całości lub części Zamówienia.

4.10.1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia Klienta w całości, zawiadomi o tym Klienta wysyłając informację na Konto lub wskazany przez Klienta adres e-mail, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia Zamówienia. Po otrzymaniu informacji, Klient ma prawo: (1) albo od razu odstąpić od Umowy sprzedaży, albo (2) wyznaczyć dodatkowy termin na realizację Zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, od Umowy sprzedaży odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z Umowy sprzedaży, w szczególności jej wykonania, albo (3) dochodzić swoich uprawnień wynikających z Umowy sprzedaży, w szczególności jej wykonania.

4.10.2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować Zamówienia Klienta w części zawiadomi o tym Klienta wysyłając informację na Konto lub wskazany przez Klienta adres e-mail, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia Zamówienia. Po otrzymaniu informacji, Klient ma prawo: (1) albo od razu odstąpić od Umowy sprzedaży w części, która nie może być zrealizowana, co będzie oznaczało realizację zamówienia w pozostałym zakresie, albo (2) od razu odstąpić od Umowy sprzedaży w całości, albo (3) wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od Umowy sprzedaży odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z Umowy sprzedaży, w szczególności jej wykonania, albo (4) dochodzić swoich uprawnień wynikających z Umowy sprzedaży, w szczególności jej wykonania.

4.11. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.10.1. i 4.10.2., Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego Cenę Produktu wraz z kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w całości lub części jest fakultatywnym uprawnieniem Klienta, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z Umowy sprzedaży, w szczególności jej wykonania.

4A. ZASADY REALIZACJI VOUCHERÓW

4A.1. Voucher upoważnia Klienta do złożenia Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, Konsultacji online oraz innych usług świadczonych bezpośrednio przez Sprzedawcę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4A.2. Voucher jest wydawany przez Sprzedawcę i może opiewać na dowolną kwotę. Voucher może mieć formę zaproszenia imiennego lub niewypełnionego, który może zostać uzupełniony w każdym czasie przez Klienta, który Voucher zakupił.

4A.3. Płatność i dostawa Vouchera następują zgodnie z warunkami i zasadami wynikającymi z Regulaminu Sklepu internetowego kosmetologonline.pl.

4A.4. Klient dysponujący Voucherem lub osoba obdarowana Voucherem przez Klienta w celu realizacji Vouchera, w tym Konsultacji online oraz innych usług świadczonych bezpośrednio przez Sprzedawcę, jest zobowiązana do rezerwacji dogodnego terminu u Sprzedawcy, kontaktując się telefonicznie, wysyłając wiadomość e-mail, bądź osobiście z Sprzedawcą, wskazując, że chce wykorzystać Voucher.

4A.5.Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę. W przypadku, gdy wartość usługi lub nabywanych Produktów jest niższa niż wartość Vouchera, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. W każdy wypadku, Voucher może zostać wykorzystany w celu realizacji usługi lub zakupu Produktu o wartości wyższej niż  wartość Vouchera, wówczas osoba korzystająca z Vouchera jest zobowiązana do zapłaty różnicy między wartością Vouchera, a całkowitą Ceną usługi lub Produktów.

4A.6. Voucher jest ważny, zgodnie z informacją przekazaną przez Sprzedawcę, która może zostać umieszczona na Voucherze. W okresie swojej ważności może zostać wykorzystany.

4A.7. Voucher może być wykorzystany do realizacji kilku różnych usług i zakupu Produktów u Sprzedawcy. W przypadku, gdy Voucher obejmuje usługi lub Produkty, z których osoba obdarowana Voucherem nie może skorzystać, Sprzedawca dokona ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

4A.8. Voucher powinien zostać okazany Sprzedawcy przed jego wykorzystaniem.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży przygotowanie Zamówienia i wysyłka Produktu nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia: (1) zaksięgowania wpłaty za Zamówienie dokonanej przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta wskazanym w formularzu interaktywnym wypełnianym przez składaniu Zamówienia:

5.2.1. za pośrednictwem Firmy Kurierskiej wskazanej w trakcie składania Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

5.4. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej do wartości Zamówienia doliczany jest koszt dostawy. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego kosmetologonline.pl w zakładce „Sposób i koszty dostawy” pod adresem: 

https://kosmetologonline.pl/content/11--sposob-i-koszty-dostawy.

5.5. Gdy z winy Klienta, Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone, Sprzedawca ma prawo obciążenia Klienta kosztami ponownej wysyłki zgodnie z aktualnym cennikiem, o którym mowa w pkt 5.4.

5.6. Klient jest zobowiązany sprawdzić, przed odbiorem przesyłki od Firmy Kurierskiej, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności winien zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona należy odmówić jej przyjęcia, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce. W takim przypadku, Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta informacji w tym zakresie, według wyboru Klienta, ponownie wyśle mu zamówione Produkty lub dokona zwrotu wartości Zamówienia oraz kosztów dostawy. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Firmy Kurierskiej i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu Produktów.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Przelew tradycyjny (płatność z góry). Dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane zostaną w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia lub na Koncie Klienta. W poleceniu przelewu w rubryce "tytułem" należy wpisać uprzednio nadany indywidualny numer Zamówienia.

6.1.2 Płatności internetoweDOTPAY/PayPro S.A. (płatność z góry). Zapłata za Zamówienie za pomocą platformy DOTPAY/PayPro S.A. następuje przy składaniu Zamówienia. Po przejściu do „Koszyka”, Klient wypełnia interaktywny formularz, w którym jest zobowiązany do podania danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy), w kolejnym kroku adresu dostawy, dalej dokonuje wyboru sposobu dostawy, aby na końcu przejść do wyboru formy płatności „Płatność online z DOTPAY/PayPro S.A.” (płatność z góry). Po wybraniu polecenia „Płatność online z DOTPAY/PayPro S.A." kolejnym krokiem jest wybór banku z listy oraz potwierdzenie wyboru przy pomocy polecenia "Wyrażam zgodę na warunki usługi, warunki odstąpienia i będę stosować się do nich bezwarunkowo" oraz "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", będącym zaakceptowaniem Regulaminu Płatności DOTPAY/PayPro S.A.. Następnie Klient zostanie przekierowany na stronę wybranego przez siebie banku, na której należy postępować zgodnie z pojawiającymi się  komunikatami.

6.1.3 Płatność za pobraniem. Pieniądze za produkty Klient zapłaci dopiero przy odbiorze zamówionych produktów Firmie Kurierskiej doręczającej przesyłkę.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktów w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik i wygasa po upływie 14 dni ww. dnia. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmowała wiele Produktów, które są dostarczane osobno, w częściach termin do odstąpienia wygasa od momentu objęcia w posiadanie ostatniego Produktu z realizowanego Zamówienia.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (podając imię, nazwisko, pełny adres pocztowy, numer Zamówienia oraz, o ile są dostępne numer telefonu i adres e- mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy składając jednoznaczne oświadczenie:(1) przesłane pocztą na adres Sprzedawcy lub (2) na adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl lub (3) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

7.4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, gdy Konsument wysłał informację dotyczącą skorzystania przez niego z przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.  

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta przy pierwotnej płatności za Zamówienie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w zdaniu 1 powyżej.

7.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia dowodu ich nadania Sprzedawcy przez Konsumenta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Jeżeli Konsument otrzymał Produkt w związku z Umową Sprzedaży, jest zobowiązany odesłać go niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Sprzedawcy. Zwracane Produkty należy przesłać na adres Sprzedawcy lub dostarczyć osobiście. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

7.10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające ze skorzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonalności. Sprzedawca prosi o zabezpieczenie zwracanych Produktów i ich zwrot w odpowiednich opakowaniach.

7.11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi: (1) jeżeli Produkt jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (2) w przypadku, gdy przedmiotem są usługi, w szczególności świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone w przepisach ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.2.1. Sprzedawca ma obowiązek Sprzedaży i dostawy Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży.

8.2.2. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, Klient może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego: (1) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady; (2) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,

8.2.3. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od Umowy w ramach procedury opisanej powyżej, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

8.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kosmetologonline.pl lub pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.

8.3.1. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć wraz z reklamacją reklamowany Produkt w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania. Sprzedawca prosi o dołączenie dowodu zakupu i opis reklamacji.

8.3.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących reklamowanego Produktu, w szczególności: (1) rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, (2)danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, (3) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Brak podania powyższych informacji Sprzedawcy nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.

8.3.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres poczty lub adres e-mail. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia Produktów złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8.5. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient, który wniósł reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Klienta, jak i Sprzedawcy.

8.5.1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: (1)
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, (2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, (3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

9.1. Administratorem danych osobowych jest Anna Jurgielaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu 691-492-015.

9.2. Dane Klienta zbierane przez Administratora, za pośrednictwem Usługi Konsultacji Kosmetologicznej, są w celu realizacji zawartej z nim Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora danych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.), chroni dane osobowe Klientów. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

9.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże Umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego kosmetologonline.pl. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i ich usunięcia w każdym czasie.

9.4. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną wymagających danych osobowych Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18. ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o świadczeniu usług lub Umowy Sprzedaży oraz w celu prawidłowej realizacji usług.

9.5. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem z Portalu lub narzędzi udostępnionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie zmierzającym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

10. COOKIES

10.1. Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z Portalu http://kosmetologonline.pl, Sklep internetowy korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Klientów zbierając w ten sposób informacje o adresie IP. Nieudostępnienie bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, za co Sklep internetowy kosmetologonline.pl nie odpowiada.

10.2. Cookies są nieszkodliwe dla urządzeń oraz dla korzystającego z nich Klienta i jego danych. Cookies mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

10.3 Do korzystania z Portalu oraz Sklepu internetowego kosmetologonline.pl konieczny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki cookies.

11. WYMAGANIA TECHNICZNE

11.1. Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza).

11.2. Posiadanie przez Klienta jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie dokumentów hipertekstowych (HTML);

11.3. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Sprzedawcy, Sprzedawca nie gwarantuje on, że łączenie oraz przeglądanie Portalu oraz treści Sklepu internetowego kosmetologonline.pl będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Sklepu internetowego kosmetologonline.pl, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji występującymi po stronie Klienta.

11.4. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Klienta informacji zawartych na Portalu i w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Klienta, a związane z wykorzystaniem informacji, o których mowa powyżej.

11.5. Sprzedawca informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn., aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin obowiązuje od dnia 31-12-2020 roku.

12.2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są w języku polskim.

12.2. Wszelkie treści znajdujące się na Portalu oraz w Sklepie internetowym kosmetologonline.pl, jak również udostępniane za jego pośrednictwem należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póżn.zm.).

12.3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Portalu oraz ze Sklepu internetowego kosmetologonline.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.

12.4. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta i Sprzedawcę treści o charakterze bezprawnym.

12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., Poz. 827), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204z póżn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12.6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. 

Zarejestruj nowe konto