Regulamin Usług Kosmetologicznych Sklepu http://kosmetologonline.pl

§ 1
Postanowienia ogólne:
• Właścicielem sklepu www.kosmetologonline.pl, zwanego dalej Sklepem jest Anna Jurgielaniec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jurgielaniec, ul. gen. Władysława Sikorskiego1C/16, 75-360 Koszalin wpisana do CEIDG RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6692356896, REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu: (+48) 691492015, zwanego dalej Usługodawcą.
• Sklep www.kosmetologonline.pl jest sklepem specjalistycznym z zakresu kosmetologii skierowanym głównie do osób potrzebujących pomocy w doborze odpowiedniego programu pielęgnacyjnego, jak i osób szukających rzetelnych i prawdziwych informacji na temat kosmetologii i dziedzin pokrewnych. Za pośrednictwem sklepu Usługobiorca może uzyskać informacje między innymi o prawidłowej pielęgnacji, kosmetykach i ich składnikach, zabiegach.
• Korzystając ze sklepu Usługobiorca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


§ 2
Definicje:
• Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, dostępny bezpłatnie w postaci elektronicznej za pośrednictwem witryny WWW Sklepu pod adresem www.kosmetologonline.pl, w formie umożliwiającego jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, który określa zasady i warunki nieodpłatnego i płatnego korzystania z Usług oferowanych przez sklep www.kosmetologonline.pl;
• Usługobiorca/Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Sklepu;
• Usługodawca - Anna Jurgielaniec;
• Świadczenie usługi drogą elektroniczną (usługa abonamentowa) - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne;


§ 3
Zakres bezpłatnych usług świadczonych przez Usługodawcę obejmuje:
• założenie konta w sklepie;
• korzystanie z treści zawartych w opisach produktów;

§ 4
Zakres płatnych usług świadczonych przez Usługodawce obejmuje:
• konsultacje w zakresie usług abonamentowych świadczonych drogą elektroniczną;
• warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną:
- umowa świadczenia usługi drogą elektroniczną jest każdorazowo zawierana pomiędzy Usługodawcą oraz jednym Usługobiorcą zindywidualizowanym poprzez Imię, Nazwisko oraz nadany numer klienta;
- do zawarcia umowy dochodzi poprzez zapłatę wynagrodzenia zgodnie z obowiązujących cennikiem usługi abonamentowej;
- Usługodawca poprzez zawarcie umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną zobowiązuje się do konsultowania, oceniania w kwestiach związanych z kosmetologią zgodnie z własnym rozeznaniem oraz aktualnym stanem fachowej wiedzy, na rzecz i w najlepiej pojętym interesie Usługobiorcy, przy czym uzyskany efekt może nie być tożsamy z wcześniejszymi zapatrywaniami i przewidywaniami Usługobiorcy, co wynika ze specyfiki udzielanej usługi (brak reklamacji);
- Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi niezwłocznie, w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od otrzymania zapytania. W razie wątpliwości, moment otrzymania ostatniego załącznika uznaje się za chwilę w której otrzymano zapytanie. W zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi, po uprzednim zawiadomieniu Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kolejność realizacji usług odbywa się w kolejności zgłoszeń;
- w ramach jednej umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną Usługodawca zobowiązuje się do konsultowania, oceniania w zakresie postawionego zapytania przez okres odpowiadający otrzymanemu wynagrodzeniu według cennika usługi abonamentowej dostępnej na stronie Sklepu;
- czas trwania umowy jest liczony w dniach roboczych od dnia następującego po dniu otrzymania całości wynagrodzenia (dni robocze);
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu, Usługobiorca w terminie siedmiu dni od zawiadomienia może odstąpić od zwartej umowy lub też zaakceptować nowy regulamin. Brak odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie uznaje się za akceptacje nowych warunków;

§ 5
Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:
• przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Usługodawcy wskazane zostaną w wiadomości e-mail przesłanej do Usługobiorcy po złożeniu zakupienia usługi abonamentowej). Opłata zostaje dokonana z góry, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie Sklepu www.kosmetologonline.pl. W rubryce "tytułem" należy wpisać uprzednio nadany indywidualny numer Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług, co nie dotyczy już zawartych umów.

§ 6
Dane osobowe i ich przetwarzanie:
• Administratorem danych osobowych jest Anna Jurgielaniec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jurgielaniec, ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, 75-360 Koszalin wpisana do CEIDG RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6692356896, REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: biuro@kosmetologonline.pl, numer telefonu: (+48) 691492015.
• Dane Klienta zbierane przez Administratora zbierane za pośrednictwem Usługi Abonamentowej, zbierane są w celu realizacji zawartej z nim umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1998r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.), chroni dane osobowe Klientów. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla potrzeb realizacji usługi i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.
• Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i ich usunięcia w każdym czasie.
• W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających danych osobowych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18. ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetrwania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji usług.
• W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

§ 7
Cookies:
• Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z witryny http://kosmetologonline.pl, sklep korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Klientów zbierając w ten sposób informacje o adresie IP. Nie udostępnienie, bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, za co www.kosmetologonline.pl nie odpowiada.
• Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz dla jego Użytkownika i jego danych, jak również mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
• Do korzystania z Usługi konieczny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki cookies.

§ 8
Wymagania techniczne:
• podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza);
• posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp.), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
• ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Usługodawcy, Usługodawca nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron Sklepu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Usługodawca informuje, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem Sklepu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji;
• Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Sklepie, jak również Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Sklepie;
• Usługodawca informuje, że dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych;


§9
Postanowienia końcowe:
• umowy zawierane są w języku polskim;
• wszelkie treści znajdujące się w Sklepie, jak również udostępniane za jego pośrednictwem należą do Usługodawcy i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z póżn.zm.);
• Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie;
• zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
• w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204z póżn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
• spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane właściwym sądom powszechnym;

Zarejestruj nowe konto